Regulamentul de utilizare tobogane şi bazine

Capitolul I – Dispoziții generale

Art.1 Administrator: Direcția Complexul de Agrement Weekend

Art.2 Client: persoană fizică căreia administratorul i-a acordat dreptul de utilizare a Ștrandului în baza unui abonament, a unei brăţări sau a unui bilet.

Art.3 Prezentul Regulament stabilește raporturile dintre Administrator și clienți privind utilizarea toboganelor și a bazinelor exterioare, drepturile, obligațiile și răspunderile administratorului și clientului, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților de agrement pentru care a fost realizat acest obiectiv de interes public.

Art.4 Prevederile prezentului Regulament se aplică personalului de deservire și pază, clienților, în funcție de abonament sau bilet.

Art.5 În momentul achitării serviciilor/cumpărării biletului de intrare (brăţară) /beneficiarii acceptă condițiile contractuale și/sau regulamentul de ordine interioară și își asumă respectarea acestuia. În cazul nerespectării contractului și/sau regulamentului, Direcția Complexul de Agrement Weekend nu își asumă nici o responsabilitate și poate pretinde despăgubiri pentru pagubele produse de clienți.

Capitolul II – Reglementări și obligații privind accesul, folosirea dotărilor și desfășurarea diferitelor activități specifice toboganelor și bazinelor exterioare

Art.6 (1) Accesul în incinta toboganelor și bazinelor exterioare, se face zilnic, conform programului. Orice modificări ale orarului vor fi aduse la cunoștința clienților prin afișare pe site-ul www.complexulweekend.ro sau înștiințări scrise, când se consideră necesar.

(2)     Accesul în incinta toboganelor și bazinelor exterioare se face conform orarului afişat și în baza biletului sau a abonamentului.

(3)     Pentru siguranța clienților, incinta toboganelor și bazinelor exterioare este supravegheată cu camere video, înregistrări care vor putea fi folosite, în caz de nevoie, ca probe.

(4)     Intrarea în incinta toboganelor și bazinelor exterioare se face doar cu bilet de intrare sau abonament valabil. Administrația Complexului și personalul de pază sunt îndreptățiți să verifice oricând biletele de intrare sau abonamentele, iar clienții sunt obligați să le prezinte.

(5)     Biletele sunt valabile pentru ziua respectivă și pentru o singură intrare. Pierderea sau degradarea biletelor nu pot fi invocate la momentul controlului.

Art.7 Orice persoană care beneficiază de serviciile oferite de Direcția Complexul de Agrement Weekend are obligația de a respecta îndrumările, instrucțiunile personalului și ale panourilor de atenționare.

Art.8 În cazul utilizării dotărilor într-un mod neadecvat, fără respectarea instrucțiunilor/regulamentelor, Direcția Complexul de Agrement Weekend nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele provocate de către beneficiari.

Art.9 Este obligatorie folosirea șlapilor în întreagă incintă a bazinelor exterioare. Beneficiarii vor acorda o atenție sporită umezelii din zona bazinelor, a toboganelor, a structurilor de oțel, unde există pericol de alunecare. Direcția Complexul de Agrement Weekend nu-și asumă răspunderea pentru accidentele cauzate în urma alunecării ca urmare a nerespectării dispozițiilor prezentului regulament.

Art.10 În cazuri excepționale sau din motive tehnice, Direcția Complexul de Agrement Weekend poate întrerupe activitatea, parțial sau în totalitate. În acest caz, valoarea biletelor de intrare sau ale oricăror servicii preplătite, nu se va putea restitui.

Art.11 Beneficiarii beneficiază de serviciile Direcției Complexul de Agrement Weekend în ordinea sosirii.

Art.12 Folosirea dotărilor și a toboganelor din incintă se face pe propria răspundere a beneficiarilor.

Capitolul III – Reguli de ordine interioară

Art.13 Angajații au următoarele atribuții:

–        să respecte programul de lucru;

–        să supravegheze în permanență respectarea circuitului igienico – sanitar din bazine și tobogane; dușul este obligatoriu înainte de intrarea și după ieșirea din bazine;

–        să anunțe administratorul despre problemele care intervin;

–        să nu părăsească locul de muncă în timpul programului;

–        să nu permită persoanelor fără bilet / brățară / abonament să intre în incintă;

–        să urmărească predarea cheilor de la dulăpioare la părăsirea incintei;

–        să păstreze ordinea și curățenia la locul de muncă;

–        să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției Complexul de Agrement Weekend și de utilizare a toboganelor și a bazinelor.

 

Art.14 Obligații și interdicții pentru clienții Complexului de Agrement Weekend:

 1. Este interzisă utilizarea toboganelor pentru copiii cu înalţimea mai mică de 120 cm, excepţie fiind toboganele pentru copii.
 2. Este interzisă utilizarea toboganelor BLACK HOLE, KAMIKAZE, SERPENTINĂ pentru copiii sub 10 ani.
 3. Copiii sub 14 ani pot utiliza toboganele doar prin asumarea răspunderii și sub supravegherea permanentă a reprezentanților legali, a părinților sau a împuterniciților adulți ai acestora.
 4. Copiii sub 14 ani care nu știu să înoate pot folosi bazinele doar sub supravegherea adulților.
 5. Clienții care au în grija lor copii minori, au obligația de a respecta și indicațiile și interdicțiile afișate pe pictogramele așezate lângă tobogane.
 6. Copiii sub 3 ani au acces în bazinul pentru copii doar sub supravegherea permanentă a părinților, a reprezentanților legali sau a împuterniciților acestora.
 7. Copiii sub 14 ani au acces în incinta toboganelor și a bazinelor exterioare doar însoțiți de părinți, reprezentanții lor legali sau a împuterniciților acestora.
 8. Este interzis consumul de alimente și băuturi în bazine și pe tobogane.
 9. Bazinele și toboganele trebuie părăsite cu 15 minute înainte de ora închiderii.
 10. În incinta toboganelor și a bazinelor exterioare este interzisă prezența persoanelor în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene.
 11. În incinta toboganelor și a bazinelor exterioare este interzisă introducerea obiectelor contondente și periculoase.
 12. În incinta toboganelor și a bazinelor exterioare este interzis accesul cu animale de companie.
 13. Se interzice utilizarea bazinelor și a toboganelor de către persoane care acuză stări febrile, boli contagioase, răni deschise sau se află în stare de ebrietate sau sub influența unor substanțe halucinogene.
 14. Înaintea utilizării bazinelor și a toboganelor este obligatorie folosirea dușului și a cuvei pentru spălarea picioarelor.
 15. Utilizarea bazinelor și toboganelor se face doar în costum de baie. Reglementarea este valabilă și pentru copii.
 16. 16.     Este obligatorie pentru copiii sub 2 ani folosirea scutecelor speciale pentru apă.
 17. Fumatul în incinta toboganelor și a bazinelor exterioare este permis doar în locurile special amenajate.
 18. Este interzisă utilizarea bazinelor sau a toboganelor dacă suprafața corpului este unsă cu ulei sau este cu nisip.
 19. Este interzisă utilizarea săpunului, a gelului de duș sau a oricăror altor substanțe care pot polua apa din bazine sau tobogane.
 20. Este interzisă introducerea în bazine, pe tobogane sau în preajma acestora, a obiectelor fragile (sticle, pahare, etc.) sau a oricăror alte obiecte care pot provoca accidente sau vătămări corporale.
 21. Este interzis alergatul, împinsul, acrobaţiile, luptele, săritul, stropitul, jocul cu mingea în bazine, sau orice comportament necorespunzător care provoacă disconfortul altor persoane.
 22. Accesul adulților în bazinele pentru copii este condiţionat de însoţirea a cel puţin unui copil.
 23. Este interzis consumul alimentelor în vestiare, bazine, pe tobogane și în jurul acestora, în locurile de relaxare, precum și poluarea apei prin nerespectarea curățeniei și a normelor igienico-sanitare.
 24. Este interzisă blocarea scărilor de la bazine.
 25. Este interzis scuipatul, suflatul nasului în apă, urinatul, defecarea în bazine.
 26. Este interzis urcatul de jos în sus sau din părţile laterale pe tobogane.
 27. Înainte de a folosi toboganele, asiguraţi-vă că nu aveţi bijuterii, ochelari sau orice alte obiective care v-ar putea răni pe dumneavostră sau pe cei din jur.

 

Capitolul IV – Despăgubiri

Art.15 Direcția Complexul de Agrement Weekend nu își asumă răspunderea pentru bunurile și valorile depuse în dulapuri și nici pentru obiectele lăsate nesupravegheate în cabine sau în orice loc din incinta complexului.

Art.16 Clienții vor preda obiectele găsite pe teritoriul complexului serviciului de pază și securitate. Aceștia au obligația de a le prelua și în cazul în care proprietarul de drept al bunului le revendică, predarea se va face în urma verificării cărții de identitate și pe bază de semnătură.

Art.17 Persoanele găsite vinovate de exploatarea defectuoasă a instalațiilor, toboganelor, utilajelor, bunurilor complexului, cu bună știință sau din neglijență, cei care provoacă acte de vandalism sau sunt gășiți vinovați de furt, au obligația de a suporta integral valoarea pagubei produse. Împotriva acestora, Direcția Complexul de Agrement Weekend va acționa contravențional sau penal. Părinții sunt obligați să suporte orice pagubă produsă de copilul lor minor. La sesizarea nerespectării regulamentului, orice persoană poate fi înlăturată de îndată din incinta complexului.

Capitolul V – Sancțiuni

Art.18 Nerespectarea obligațiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente și sancțiuni, după cum urmează:

–        încălcarea regulilor prevăzute în prezentul regulament de către clienți va fi sancționată cu avertisment verbal sau cu amendă conform ROF aprobat prin HCL nr. 231 din 29/06/2023;

–        încălcarea repetată a regulilor prevăzute în prezentul regulament conduce la anularea biletului sau a abonamentului și interzicerea accesului în incinta bazinului și/sau la evacuarea din incinta Complexului;

–        la suportarea integrală a pagubelor produse ca urmare a exploatării defectuoase a bunurilor din dotare.

 

Art.19 Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror altor bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările și legislația în vigoare.

Art.20 Personalul de deservire și pază a Complexului va consemna într-un proces verbal neregulile apărute, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate, în caz contrar, vor suporta cheltuielile de readucere la formă inițială a dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau a oricăror altor bunuri deteriorate.

Art.21 Nerespectarea oricăror altor reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori.

Art.22 Administrația Complexului nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele produse ca urmare a nerespectării prezentului Regulament de către client, respectiv nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale.

Art.23 Orice litigiu sau neînțelegere va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți, iar în cazul nerezolvării acestora, litigiile vor fi soluționate în instanță.

Capitolul VI – Dispoziții finale și tranzitorii

Art.24 Programul personalului de administrare a Complexului va fi stabilit de conducerea Direcției Complexul de Agrement Weekend.

Art.25 Lista de prețuri valabilă, precum și orarul de funcționare a Complexului sunt afișate la intrare, lângă casa de bilete și pe site-ul www.complexulweekend.ro. Casa de bilete se închide cu cincisprezece minute înainte de închiderea ștrandului.

Art.26 Administratorul își rezervă dreptul de a opera orice alte modificări sau completări la prezentul Regulament, ori de câte ori este necesar.

Regulamentul de utilizare a spaţiilor de joacă

 1. Spațiile de joacă se utilizează gratuit de către toți clienții Complexului.
 2. Echipamentele cu care sunt dotate spațiile de joacă sunt destinate copiilor cu vârstă cuprinsă între 2 – 14 ani.
 3. Greutatea corporală maximă admisă este de 54 kg.
 4. Accesul copiilor în spațiul de joacă este permis cu sau fără însoțitori, astfel:
  a. copiii cu vârstă între 2 și 7 ani trebuie obligatoriu însoțiți de un adult sau de o persoană cu vârstă de peste 14 ani;
  b. copiii cu vârstă cuprinsă între 7 și 14 ani au acces în spațiile de joacă și la echipamentele acestora și fără însoțitor adult;
  c. copiii cu dizabilități au acces în incinta spațiilor de joacă pentru utilizarea echipamentelor din dotare numai sub supravegherea însoțitorilor adulți.
 5. În incinta spațiilor de joacă sunt interzise următoarele:
  a. Utilizarea echipamentelor din dotarea spațiilor de joacă de către persoane adulte;
  b. Escaladarea structurilor din lemn și a celor din poliester armat cu fibră de sticlă, cu excepția celor destinate escaladelor;
  c. Folosirea echipamentelor defecte;
  d. Consumul de băuturi alcoolice în perimetrul spațiilor de joacă;
  e. Folosirea de către adulți a spațiilor de joacă în scopul servirii mesei;
  f. Aruncarea gunoaielor, a reziduurilor, a ambalajelor de orice natură, a resturilor de țigară, etc.;
  g. Accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a drogurilor și/sau a altor substanţe interzise și/sau halucinogene;
  h. Accesul cu animale în spațiul de joacă;
  i. Staționarea persoanelor în grupuri, în perimetrul parcului de joacă, pentru alt motiv decât cel de folosire corespunzătoare a spațiului de joacă;
  j. Vandalizarea spațiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanță, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă și a altor piese de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, lampadare);
  k. Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coșurilor pentru deșeuri, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetrul locului de joacă;
  l. Satisfacerea necesităților fiziologice pe terenul din incintă: folosirea amplasamentului ca toaletă publică;
  m. Folosirea spațiului de joacă de către copii a căror stare de sănătate poate afecta starea de sănătate a celorlalți copii;
  n. Supraaglomerarea spațiului de joacă de alte persoane care nu sunt însoțitori ai copiilor;
  o. Tulburarea liniștii publice în incinta spațiilor de joacă;
  p. Accesul persoanelor, în special a copiilor, în raza de acțiune a echipamentelor de joacă cu scopul evitării accidentelor;
  q. Circulația sau parcarea în locurile de joacă a autovehiculelor, ATV-urilor, scuterelor, bicicletelor, etc.;
  r. Utilizarea în incintă a altor jocuri, decât cele care intră în dotarea standard;
  s. Demontarea, distrugerea echipamentelor din spațiul de joacă;
 6. Utilizatorii spațiilor de joacă au obligația de a păstra curățenia în incinta acestora.
 7. Activitatea desfășurată la bazinul de înot este supravegheată cu un sistem de monitorizare video.
 8. În cazul defecțiunilor apărute la echipamente orice persoană poate anunța Administrația Complexului.
 9. Eventualele accidente produse vor fi anunţate la Administraţia Complexului, la Salvare şi la Poliție, la numărul de urgențe 112. Clienţilor Complexului le este interzis să folosească un limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente ori violente, ori să aibă un comportament care să afecteze confortul și integritatea fizică a clienţilor și a pesonalului bazinului.
 10. Administrația Complexului nu își asumă răspunderea pentru eventualele accidente sau probleme de sănătate cauzate de nerespectarea regulilor menționate mai sus.
 11. Pentru nerespectarea regulilor de mai sus Conducerea Direcția Complexului de Agrement Weekend va lua măsurile legale privind atragerea răspunderii persoanelor vinovate și poate înlătura de îndată orice persoană în cauză din incinta Complexului.

Regulamentul de utilizare ambarcaţiuni

Direcția Complexul de Agrement Weekend pune la dispoziție ambarcațiuni de agrement de tipul paddleboard – SUP (achiziționate în 2023), hidrobiciclete (achiziționate în 2022) şi bărci cu vâsle, aflate în stare bună de funcționare și care respectă standardele de siguranță în vigoare. Dar modul cum aceste ambarcațiuni sunt folosite revine în exclusivitate utilizatorilor, pe propria răspundere.

În calitate de utilizator al ambarcațiunilor/echipamentelor nautice veți semna o declarație pe proprie răspundere prin care veți confirma că ați înțeles și că veți respecta următorul regulament:

 1. Ambarcațiunile au scop de agrement și nu necesită cunoștințe speciale sau pregătire specială. Recomandăm însă precauție utilizatorilor începători, având în vedere că nu există salvamar;
 2. Întrucât utilizarea acestor echipamente nu este lipsită de pericole (îndeosebi înec sau accidentare), nu este permis accesul pe apă și utilizarea ambarcațiunilor de către persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența stupefiantelor sau medicației cu efecte similare;
 3. Personalul de deservire de la centrul de închiriere va încerca să furnizeze toate detaliile despre modul de operare al acestor ambarcațiuni. Totuși, dorim să facem cunoscut că personalul nostru nu are pregătire de specialitate pentru operarea acestor ambarcațiuni. Dacă aveți dubii în legătură cu modul de operare/manevrare al ambarcațiunilor în urma explicațiilor primite, vă rugăm să nu le folosiți pană nu obțineți un sfat de specialitate și sunteți confortabili cu modul de operare în siguranță;
 4. La închiriere veți primi și o vestă de salvare. Este obligatorie purtarea vestei până în momentul predării ambarcațiunii/echipamentului nautic;
 5. Vă rugăm respectați ora stabilită pentru predarea ambarcațiunii/echipamentului nautic. Fiecare întârziere de 15 minute va fi taxată cu tariful suplimentar corespunzător închirierii de 30 de minute.
 6. Accesul minorilor este permis doar însoțiți de un adult;
 7. Deteriorarea ambarcațiunilor/echipamentelor nautice atrage după sine răspunderea materială a utilizatorilor;
 8. Pentru identificarea persoanelor care închiriază ambarcațiunile/echipamentele nautice și garantarea returnării acestora în starea în care au fost preluate, soluțiile pe care le aplicăm sunt următoarele: (i) depozitarea actului de identitate pe perioada închirierii ambarcațiunii/echipamentului nautic, respectiv păstrarea actului de identitate pe perioada închirierii, sau (ii) păstrarea în garanție a sumei reprezentând contravaloarea ambarcațiunii/echipamentului nautic pe perioada închirierii;
 9. Utilizarea ambarcațiunilor este permisă doar pe vreme bună. În cazul deteriorării condițiilor meteo (furtună, vânt puternic, ploaie torențială sau zăpadă abundentă etc.), utilizatorul este obligat să revină de îndată la Utilizarea ambarcațiunii poate fi reprogramată, la solicitarea utilizatorului în următoarele 24 de ore de la ora închirierii inițiale și în condiții meteo favorabile.

Regulamentul de utilizare terenuri de sport

Respectarea prezentului regulament este obligatoriu pentru administratorul   complexului, personalul de întreținere și curăţenie, pentru sportivi, profesori, elevi, părinți, spectatori şi orice alte persoane care vin în contact cu funcționarea obiectivelor bazei sportive.

Art. 1 Persoanele care practică activităţi sportive pe terenurile de sport (fotbal, baschet, tenis cu piciorul sau pe câmp) din incinta Complexului de Agrement Weekend, indiferent de statutul lor, au următoarele obligaţii:

 1. să folosească în mod corect bunurile aflate în incintă;
 2. să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socială şi prevederile prezentului regulament;
 3. să respecte întocmai orarul de funcționare al bazei sportive;
 4. să folosească terenul, vestiarele, anexele şi dotările în conformitate cu destinația lor;
 5. să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
 6. să nu pătrundă în incinta terenului fără aprobarea administratorului;
 7. să păstreze ordinea şi curăţenia;
 8. să aibă echipament

Art. 2 Pe terenurile de sport este interzis:

 1. să se introducă şi să se consume băuturi alcoolice;
 2. să se fumeze pe terenuri şi în spaţiile adiacente, exceptând zonele special amenajate pentru fumat;
 3. să se manifeste orice alt comportament care poate duce la accidentarea personală sau a altor persoane;
 4. accesul în incinta bazei sportive cu animale de companie, biciclete, role, skatebord, scutere, atv-uri sau alte mijloace/obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului;
 5. comportamentul indecent;
 6. limbajul

Art. 3 Accesul pe terenul de sport se face numai după achitarea tarifului de utilizare, cu următoarele precizări:

 1. utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc, cât și a utilizării necorespunzătoare a elementelor din dotarea bazei sportive, atât a celor suferite de ei cât şi pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul bazei sportive nu va fi răspunzător pentru nici un incident, traumatism, altercație, vătămare corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor terenului de sport;
 2. administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale precum şi pentru obiectele de preț ale utilizatorilor terenului de sport;
 3. utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice faptă de încălcare a normelor de conviețuire, a ordinii şi liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a terenului de sport. Administratorul va sesiza şi, după caz, va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea şi luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat liniștea publică;
 4. accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică şi adecvată curată şi diferită de încălţămintea de stradă (înterzisă încălţămintea sport cu filet sau crampoane de metal);

Art.4. (1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:

 1. nerespectarea prezentului regulament;
 2. folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, a unor gesturi indecente, violente, cât şi dacă au un comportament care să prejudicieze valorile sociale;
 3. tulburarea liniștii publice în timpul folosirii terenului de sport, prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte şi alarmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;
 4. nerespectarea în mod repetat a observațiilor administratorului bazei sportive;
 5. săvârșirea oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau de oricare altă natură;
 6. nerespectarea intervalului orar pentru care s-a achitat tariful de

Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică care a închiriat terenul și care prin cererea de folosire a acestuia a luat la cunoștință şi şi-a însușit prevederile prezentului regulament, este obligat să comunice datele de identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste fapte. În caz contrar este direct răspunzător.